عکس کاور خود را تغییر دهید
a_sabetmohammadi
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

زمان خدمتش

محل دوره

نام خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال اخذ مدرک

کاردانی

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی شاهرود

۱۳۸۶

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۸۸ کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع – ایمنی صنعتی

موسسه آموزش عالی کاسپین

۱۳۹۵

مدیریت عمومی و تخصصی

پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی و خیریه

استقرار استاندارد اعتباربخشی و هتلینگ

پرسنل آزمایشگاه های خصوصی

مستندسازی استاندارد ISO 45001 و IMS

پرسنل شرکت توزیع برق

کمکهای اولیه

پرسنل شرکتهای چاپ صنعتی (چاپخانه های دولتی)

سیستم ISO 14001 و ISO 9001

دانشجویان دانشگاهی در مقطع کارشناسی

مدیریت دانش

صنایع رنگ و شیمیایی

آشنایی با وسایل حفاظت فردی

شرکت البرز

ارگونومی در محیط کار

شرکت ایران خودرو

ارزیابی ریسک و مدیریت خطر
شرکتهای پیمانکاری آب و فاضلاب

دوره های گذرانده شده