عکس کاور خود را تغییر دهید
eskandari
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت مدت همکاری زمان خاتمه همکاری سمت

مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار

11 سال

 

معاون تحقيقات و تعليمات

آزمایشگاه وسایل حفاظت فردی

4 سال

 

ریاست

مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت کار

 

 

سرپرستي کميته تدوین و بازنگري بالغ بر 20 آیين نامه حفاظت و بهداشت کار

شوراي کميته ملي استانداردهاي ایزو

 

 

عضو شورا

سازمان بین المللی کار ILO

 

2006

نماینده جمهوری اسلامی ایران به منظور مشارکت در تدوین کنوانسیون شماره 187 و توصیه نامه شماره 197
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

فيزیک کاربردی

دانشگاه شهيد بهشتی

 

کارشناسی ارشد

مدیریت ایمني، بهداشت و محيط زیست - HSE

دانشگاه آزاد اسلامی

 

تدریس دوره های عمومی و تخصصی مرتبط با ایمنی از جمله آموزش وسایل حفاظت فردی

تهیه جزوه آموزشی وسایل حفاظت فردی - 1390

ترجمه و چاپ کتاب دستنامه نانو فناوری انتشارات مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - 1389

ترجمه کتاب ایمنی در ماشین آلات صنعتی از سری انتشارات سازمان بین المللی کار ILO

دوره های گذرانده شده