عکس کاور خود را تغییر دهید
golzadeh
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

شرکت معادن فاریاب

۱۳۷۶

۱۳۷۷

مسئول معادن زیرزمینی

شرکت صنعتی و معدنی شیران

۱۳۷۸

۱۳۸۱

کارشناس معادن

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

۱۳۸۱

ادامه دارد

کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزش

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

مهندسی معدن (استخراج)

دانشگاه آزاد تهران جنوب

۱۳۷۵

کارشناسی ارشد

مهندسی معدن (استخراج)

دانشگاه آزاد تهران جنوب

۱۳۹۲

مقاله مانیتورینگ ایمنی در عملیات زیرزمینی

مقاله بهبود هوای معدن

طرح تحقیقاتی بررسی رابطه نظارت مداوم و مستمر بر امور فنی و ایمنی

طرح تحقیقاتی توانمند سازی کارگاه های کشور از نظر ایمنی و بهداشت کار به منظور افزایش بهره وری

طرح تحقیقاتی بررسی و بهبود شرایط محیطی معدن کرومیت فاریاب

دوره های آموزش علمی و کاربردی ایمنی و بهداشت کار در محل صنایع

کارخانجات و صنایع کشور

دوره آموزش ایمنی کار در معادن برای مهندسان سازمان نظام مهندسی معدن

سازمان نظام مهندسی معدن استان قم

دوره آموزش ایمنی کار در معادن برای مهندسان سازمان نظام مهندسی معدن

سازمان نظام مهندسی معدن استان البرز

دوره آموزش ایمنی کار در معادن برای مهندسان سازمان نظام مهندسی معدن

سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی

دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار برای پیمانکاران

انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران

دوره آموزش ایمنی کار در معادن برای مسئولین ایمنی شرکت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان

معدن گل گهر سیرجان

دوره های گذرانده شده