تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/09/30

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/09/30 خبری است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است.

ادامه خواندنتمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/09/30

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد