دوره آموزش ایمنی کارفرمایی

pdf

جزوه کلاس کارفرمایی ۱

pdf

جزوه کلاس کارفرمایی ۲

pdf

جزوه کلاس کارفرمایی ۳

دوره آموزش ایمنی کارگری

pdf

آشنایی با عوامل زیان آور

pdf

شناسایی اعمال نا ایمن

pdf

مدیریت ریسک

pdf

تجهیزات حفاظت فردی

pdf

جزوه مرکز تحقیقات

دوره عمومی مسئولین ایمنی

pdf

جزوه مسئولین ایمنی مرکز تحقیقات

pdf

مرکز تحقیقات

دوره ارزیابی ریسک

pdf

ارزیابی ریسک

pdf

سوالات ارزیابی ریسک – تشریحی

pdf

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

فایل های عمومی

pdf

نظام آراستگی ۵s

pdf

بازیافت پسماند

pdf

کرونا

pdf

کنترل خشم و استرس