| مدرسین دپارتمان ایمنی
| مدرسین دپارتمان ایمنی برق
| مدرسین دپارتمان فناوری اطلاعات
| مدرسین دپارتمان مالی و حسابداری
| مدرسین دپارتمان آموزش های فرهنگیان