| مدرسین دپارتمان ایمنی
مجید علیاری داودخانیرزومه استاد محمدرضا شصتیحسین آزاد منجیریکورش جعفریسید هادی علویاحمد گل زادهداود بلوری قزوینیسعید اسکندریامیر ثابت محمدیمهرداد حلمیمجید نیکبخت سرداریبهزاد روشنیسمیه میرزارضا نیک پیام
| مدرسین دپارتمان فناوری اطلاعات
آزاده منورکسری عسکریحسن طیبی
| مدرسین دپارتمان مالی و حسابداری
محمد سالارزهیمهتاب زاهد
| مدرسین دپارتمان نقاشی کودک
سونیا گودرزی
| مدرسین دپارتمان فنی و مهندسی
مهدی مسائلی
| مدرسین دپارتمان آموزش های فرهنگیان
عظیمه گرجی سینکیداود رضاییزهرا شکر زادهسید حسن وکیلیفرزاد یوسفیمژگان سلگیرویا رئیس محمدی