| مدرسین دپارتمان ایمنی
ساتیه حسین پور امینهمجید علیاری داودخانیحسین آزاد منجیریکورش جعفریسید هادی علویاحمد گل زادهداود بلوری قزوینیسعید اسکندریامیر ثابت محمدیمهرداد حلمیمجید نیکبخت سرداریبهزاد روشنیمحمدرضا شصتیسمیه میرزارضا نیک پیام
| مدرسین دپارتمان فناوری اطلاعات
آزاده منورکسری عسکریحسن طیبی
| مدرسین دپارتمان مالی و حسابداری
محمد سالارزهی
| مدرسین دپارتمان نقاشی کودک
سونیا گودرزی
| مدرسین دپارتمان فنی و مهندسی
مهدی مسائلی
| مدرسین دپارتمان آموزش های فرهنگیان
عظیمه گرجی سینکیداود رضاییزهرا شکر زادهسید حسن وکیلیفرزاد یوسفیمژگان سلگیرویا رئیس محمدی