سوالات مرتبط با گذراندن دوره

دوره های ایمنی و بهداشت توسط مجتمع آموزشی بازتاب علم و زیر نظر مستقیم مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می شود. سایر دوره های مجتمع زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود.
در صورتی که دوره های حضوری را انتخاب و ثبت نام کرده باشید، حضور شخص هنگام برگزار کلاس در محل الزامی می باشد.
در دوره های مرتبط با ایمنی و بهداشت کار، پس از گذراندن دوره، گواهی حضور شخص توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار صادر و چند روز پس از برگزاری دوره در سایت این مرکز قابل مشاهده می باشد.

اگر پاسخ سوال خود را نیافتید، آن را از ما بپرسید.