تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/09/30

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/09/30 خبری است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است.

ادامه خواندنتمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/09/30

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/03/31

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/03/31 خبری است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است.

ادامه خواندنتمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/03/31

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد