عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندس مجید علیاری داودخانی
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

-

-
مشاور مدیر عامل در زمینه HSE و سیستم های مدیریتی

مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات

-

-

مدرس

شرکت پتروگاز ایلیا

-

-

مسئول ایمنی-

مدرس و مشاور سیستم های مدیریت در نهادهاب خصوصی و دولتی

-

-

-

-

-

-

-

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی شهر محل تحصیل سال خذ مدرک

مهندسی ایمنی صنعتی

کارشناسی ارشد

-

-

مهندسی ایمنی صنعتی

کارشناسی

-

-

-

-

-

-

تشریح الزامات OHSAS-18001 –HSE-MS و ...
 اخذ گواهینامه سر ممیزی سیستم مدیریت OHSAS-18001 – شرکت Bureau VERITAS - 1388
 اخذ گواهینامه ممیزی داخلی سیستم مدیریت OHSAS-18001 - شرکت Bureau VERITAS - 1387
 اخذ گواهینامه دوره مقدماتی و پیشرفته نرمافزار برنامهریزی و کنترل پروژه Primavera
 اخذ گواهینامه دوره مدیریت HSE پیمانکاران
 دوره ارزیابی کمی ریسک ) QRA ( و مدلسازی حوادث با نرمافزار PHAST
 دوره آشنایی با اصول ممیزی منطبق با استاندارد ۱۹۰۱۱
 دوره آموزشی مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطرار
 اخذ گواهینامه سر ممیزی ISO 14001 تحت نظارت IEMA و IQMS
 دور ممیزی داخلی ISO 9001:2008 و بررسی تغییرات آن با نسخه ۲۰۱۵ در آکادمی D.A.S
 دوره سر ممیزی ISO 9001:2008 تحت نظارت IQMS آکادمی D.A.S
 دوره انتقال سرممیزی ISO 9001: 2015 تحت نظارت IQMS آکادمی D.A.S
 انتقال سر ممیزی ISO 45001:2018 تحت اعتبار IRCA آکادمی NIS

دوره ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001 – مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار – اسفند ماه ۹۸
 دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار – بهمن ماه ۹۸
 دوره آموزشی ارزیابی چرخه حیات LCP برمبنای الزامات ISO 14044 – شهرداری منطقه ۱۳ تهران – بهمن ۹۸
 دوره تشریح الزامات راهنمای مشتری بر مبنای ISO/Guide 10001-10004 - شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – دی ماه ۹۸
 دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک - ذوب آهن اصفهان – دی ماه ۹۸
 دوره ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی – شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر کرمانشاه – دی ماه ۹۸
 دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار – دی ماه ۹۸
 دوره آموزشی سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE – مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - آذر ۹۸
 دوره ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001 – مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار – آبان ۹۸
 دوره آموزشی ارزیابی چرخه حیات LCP برمبنای الزامات ISO 14044 – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – آبان ۹۸
 دوره ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی – شرکت معدنی صباح نور ) ۲ دوره ( – آبان و آذر ۹۸
 دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO45001 – مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار – مهر ۹۸
 دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001 – سازمان ملی استاندارد – مهر ۹۸
 دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO45001 – مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI – مهر ۹۸
 دوره تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار– مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار – شهریور ۹۸
 دوره تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار – ویژه بازرسان کار – مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار – شهریور ۹۸
 دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO45001 – صنایع شهید چراغی – مرداد ۹۸
 دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار – خرداد ۹۸
 دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک - دانشکده ایمنی و سلامت دانشگاه شهید بهشتی – خرداد ۹۸
 دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه – شرکت نفت و گاز گچساران – اردیبهشت ۹۸
 دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار استان تهران – اردیبهشت ۹۸
 دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک - اداره مهندسی نیروی زمینی ارتش – اسفند ۹۷

 اصول ایمنی و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار – موسسه آموزشی خانه عمران– بهمن ۹۷
 تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار – ویژه بازرسان کار – مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار – بهمن ۹۷
 دوره آموزشی پرورش ارزیاب HSE - دبیرخانه نشان تعالی HSE – آذر ۹۷
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – شرکت پلفیلم-آذر ۹۷
 ایمنی کاردرارتفاع و اصول داربست بندی – شرکت صدرا کارخانه بوشهر – آذر ۹۷
 ایمنی کاردرارتفاع و اصول داربست بندی – شرکت صدرا کارخانه نکاء – آذر ۹۷
 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO45001 ویژه بازرسان کار- مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و
بهداشت کار – آبان ۹۷
 ایمنی در آزمایشگاه – آکادمی NIS Cert - آبان ۹۷
 ایمنی در آزمایشگاه – شرکت تجزیه کیمیا نوین آزما - آبان ۹۷
 ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO45001 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار- آبان ۹۷
 تشریح الزامات ومستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO45001 - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار- مهر ۹۷
 ایمنی کاردرارتفاع و داربست بندی- شرکت زامیاد – مهر ۹۷
 تجزیه و تحلیل حوادث شغلی ویژه بازرسان کار - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار-مهر ۹۷
 اصول و کلیات ایمنی و سلامت شغلی و ارزیابی ویژه بازرسان کار - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار-مهر ۹۷
 دوره آموزشی سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE – شرکت ریآب- مهر ۹۷
 اصول و کلیات ایمنی و سلامت شغلی و تجزیه و تحلیل حوادث - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار-مهر ۹۷
 رانندگی تدافعی – شرکت عمران ساحل پروژه ساخت بندرتنبک – شهریور ۹۷
 شناسایی خطروارزیابی ریسک – جهاددانشگاهی تهران- شهریور ۹۷
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – شرکت خدمات زمینی فرودگاهی همراهکوشاکیش- شهریور ۹۷
 تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO45001 - شرکت خدمات زمینی فرودگاهی همراهکوشاکیش- شهریور ۹۷
 اصول ایمنی و سلامت شغلی و محیط زیست HSE ویژه مدیرانوکارشناسان-شرکت پتروساحل پروژه ساخت بندر پارسیان –شهریور ۹۷
 اصول ایمنی و سلامت شغلی و محیط زیست HSE ویژه مدیرانوکارشناسان-شرکت عمرانساحل پروژه ساخت بندر تنبک –شهریور ۹۷
 رانندگی تدافعی - شرکت پتروساحل پروژه ساخت بندر پارسیان – مرداد ۹۷
 ایمنی کاردرارتفاع و داربست بندی- شرکت زامیاد – مرداد ۹۷
 ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO4500 - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار- مرداد ۹۷
 اصول و کلیات ایمنی و سلامت شغلی – شرکت فولادفام – مرداد ۹۷
 اصول و کلیات ایمنی و سلامت شغلی-شرکت نیرومحرکه – مرداد ۹۷
 ممیزی داخلی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO45001:2015 – گروه میهن – شهر لبنیات – تیر ۹۷ .
 ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO45001:2015 – مرکز تعلیمات و تحقیقات کار – اردیبهشت ۹۷ .
 تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO45001:2015 – مرکز تعلیمات و تحقیقات کار – اردیبهشت ۹۷ .
 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 – صنایع شهید باقری – بهمنماه ۹۶ .
 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 –موسسه استاندارد یزد–شرکت راهبران کیفیت – دیماه ۹۶ .
 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ) OHSAS 18001:2007 ( – مرکزتعلیمات و تحقیقاتوزارت کار–آذر ۹۶ .
 الزامات سیستم مدیریت HSE – مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار – آذر ۹۶ .

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست ) HSE-MS:OGP ( – مناطق نفتخیز جنوب – مرداد ۹۶ .
 تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – موسسه شهید رجایی – آبان ۹۶ .
 الزامات سیستم مدیریت HSE – انجمن طراحان و غرفه آرایی نمایشگاه بینالمللی تهران – آبان ۹۶ .
 مدریت ریسک – شرکت راهبران کیفیت یزد – آبان ۹۶ .
 بررسی قوانین و الزامات ایمنی و بهداشت – شرکت شهرکهای صنعتی تهران – آبان ۹۶ .
 اصول و کلیات سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE - مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار - مهر ۹۶ .
 دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت محیطزیست و بررسی تغییرات نسبت به ویرایش گذشته – شرکت باطری سپاهان – IMQ .
 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ) OHSAS 18001:2007 ( – مرکز تعلیماتوتحقیقات وزارت کار-مهر ۹۶ .
 دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست ) HSE-MS:OGP ( – شرکت نفت پاسارگاد – مرداد ۹۶ .
 دوره تربیت افسر HSE - شرکت سامان به اندیش – مرداد ۹۶ .
 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستممدیریتایمنیوسلامت شغلی) OHSAS 18001:2007 (–مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار - مرداد ۹۶ .
 دوره بررسی تکنیک های شناسایی خطر و جنبه) تکنیک های HAZOP,JSA,WHATif,. ( – شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون – تیر ۹۶ .
 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی – مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار - اردیبهشت ۹۶ .
 ارزیابی ریسک به تکنیک FM&EA – نفت و گاز کارون – اسفند ۹۵ .
 دوره مقدماتی OH&S – نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا. – بهمن ۹۵ .
 تشریح الزامات سیستم مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE – سازمان مهندسی نزاجا – بهمن ۹۵ .
 ممیزی سیستم OH&S – مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشتکار – در ۹۵ .
 مدیریت ریسک – شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجری – دی ۹۵ .
 تکنیک های شناسایی جنبههای محیط زیستی و مخاطرات ایمنی و بهداشت- شرکت بهرهبرداری نفت آغاجری – آذر ۹۵ .
 تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی OHSAS 18001 مرکز تعلیمات و تحقیقات – تهران – آذر ۹۵ .
 تجزیه و تحلیل حوادث – سازمان توان انرژی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – شهریور ۹۵ .
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک) تکنیک های HAZOP,JSA,WHATif,. ( – مرکز تحقیقات و تعلیمات – شیراز – مرداد ۹۵ .
 دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 و مدیریت محیطزیست ISO 14001 آکادمی NIS -مرداد ۹۵ .
 اصول ممیزی سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست OHSAS 18001 منطبق با اصول ISO 19011 -مرکز تحقیقات – تیر ۹۵ .
 تجزیه و تحلیل حوادث – مرکز تحقیقات و تعلیمات – خرداد ۹۵ .
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – مرکز تحقیقات و تعلیمات – گرگان – اردیبهشت ۹۵ .
 دوره تشریح الزامات HSE-MS – مرکز تحقیقات و تعلیمات )تهران – ساری( – اردیبهشت ۹۵ .
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – مرکز تحقیقات و تعلیمات – ساری ) ۲ دوره( – اسفند ۹۴ .
 اصول کلی و مقررات ایمنی و بهداشت – شرکت گوشتیران – بهمن ۹۴ .
 دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE-MS – مرکز تحقیقات و تعلیمات – بهمن ۹۴ .
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – ذوبآهن پاسارگاد – بهمن ۹۴ .
 اصول ایمنی و بهداشت – مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار – دی ۹۴ .
 تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی OHSAS 18001 – چادرملو یزد – دی ۹۴ .
 اصول ممیزی سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست OHSAS 18001 - مرکز تحقیقات – دی ۹۴ .
 دوره اصول ممیزی بر مبنای ISO 19011 – مرکز تحقیقات – آذر ۹۴ .

تجزیه و تحلیل حوادث – شرکت شاسی ساز – آذر ۹۴ .
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – مرکز تحقیقات – بندر عباس – آذر ۹۴ .
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – آب و فاضلاب شهریار ) ۲ دوره( – آبان و آذر ۹۴ .
 دوره آموزشی ۵S – مرکز تحقیقات ساری – آبان ۹۴
 تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی OHSAS 18001 - مرکز تحقیقات ویژه بازرسان کار – آبان ۹۴ .
 تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی OHSAS 18001 - مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار – آبان ۹۴ .
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء پروژه شهید خرازی – تهران – مهر ۹۴ .
 تشریح سیستم مدیریت یکپارچه IMS – شرکت فلات مرکزی ایران – NIS Cert – شهریور ۹۴ .
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک – شرکت رنگ و رزین خوش – تهران – شهریور ۹۴ .
 تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001: - مرکزتحقیقات و تعلیمات – مرداد ۹۵ .
 تشریح سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست HSE-MS - پدافند هوایی خاتم الانبیاء– تهران – مرداد ۹۴ .
 تشریح سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست - مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار – شیراز – خرداد ۹۴ .
 تشریح سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست - مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار – شیراز – اردیبهشت ۹۴ .
 تشریح سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست - مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار – شیراز – فروردین ۹۴ .
 واکنش در شرایط اضطرار ) ۲ دوره( – شرکت تولید مواد اولیه داروپخش )تماد( بهمن ۹۳ .
 ممیزی داخلی و تشریح الزامات HSE_MS – آکادمی D.A.S بهمن ۹۳ .
 دوره های تشریح الزامات OHSAS و بررسی مدلهای مربوط به ارتقاء سطح فرهنگ OH&S ویژه بازرسان کار – دیماه ۱۳۹۳ .
 تشریح الزامات ۱۹۰۱۱ استاندارد ممیزی – دانشگاه علمی کاربردی هشتگرد – مرکز تعلیمات دیماه ۱۳۹۳ .
 ایمنی فرآیند – مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار دیماه ۱۳۹۳ .
 تجزیه و تحلیل حوادث – شرکت شوفاژ کار – مرکز تحقیقات و تعلیمات کار دیماه ۱۳۹۳ .
 شناسایی خطر و مدیریت ریسک – مرکز تعلیمات و تحقیقات کار – آبان ۹۳ .
 اصول و کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای – آب و فاضلاب جنوب غرب تهران- مهر ۹۳ .
 دوره های تشریح الزامات OHSAS و روشهای ارزیابی ایمنی برای بازرسان کار استان تهران و اصفهان دو دوره – مهر ۹۳ .
 تشریح الزامات OHSAS و اصول ممیزی – مرکز تعلیمات و تحقیقات کار – مهر و آذر ۹۳ .
 تشریح سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست - مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار – شیراز – شهریور ۹۳ .
 تشریح الزامات سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 - مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار– دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل –شهریور ۹۳ .
 تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار – مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار – مرداد ۹۳ .
 مدیریت بحران – نیروگاه برق مشهد – مرداد ۹۳ .
 تجزیهوتحلیل حوادث ناشی از کار – مرکز تعلیمات و تحقیقات وزارت کار – شرکت تعالی گستر جنوب- مرداد ۹۳ .
 شناسایی خطر و مدیریت ریسک – شرکت پارس حیات - ابهر – تیر ۱۳۹۳ .
 اصول و کلیات سلامت،ایمنی و محیط زیست HSE – اداره آب و فاضلاب تهرانسر – تیر ۱۳۹۳ .
 شناسایی خطر و ارزیابی ریسک _ مرکز تعلیمات و تحقیقات کار – بوشهر _ ۱۳۹۳ .
 برگزاری دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE – مرکز تحقیقات و تعلیمات کار – تهران – ۱۳۹۲ .
 برگزاری دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیطزیست – مرکز تحقیقات و تعلیمات کار – تهران – ۱۳۹۲ .
 برگزاری دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE – مرکز تحقیقات و تعلیمات کار – شیراز – ۱۳۹۲ .

دوره های گذرانده شده