دوره های آتش نشانی
ردیف عنوان دوره ساعت آموزش مدت روز دوره
۱ نجات در ارتفاع سطح ۱ ۳۰ ۵
۲ نجات در ارتفاع سطح ۲ ۳۶ ۶
۳ تصادف جاده ای سطح ۱ ۲۴ ۴
۴  تصادف جاده ای سطح ۲ ۲۴ ۴
۵ تهویه تاکتیکی ۱۸ ۳
۶ دستگاه تنفسی سطح ۱ ۱۸ ۳
۷ دستگاه تنفسی سطح ۲ ۱۸ ۳
۸ آشنایی با مواد خطرناک ۱۸ ۳
۹ رفتارشناسی حریق سطح ۱ ۱۸ ۳
۱۰  رفتارشناسی حریق سطح ۲ ۲۴ ۴
۱۱ بررسی علل حریق سطح ۱ ۱۸ ۳
۱۲ بررسی علل حریق سطح ۲ ۳۰ ۵
۱۳ نردبان هیدرولیکی (روزنباور ۵۶ و ۶۴ متری) ۶۰ ۱۰
۱۴ فرماندهی حادثه ۶۰ ۱۰
۱۵ کارآموزی آتش نشانی حرفه ای ۵۱۶ ۸۶
۱۶ کاردانی فنی ۱۲۶ ۲۱
۱۷ تیم مداخله سریع ۲۴ ۴
۱۸ تاکتیک نشت و حریق گاز ۱۲ ۲
۱۹ کار در فضای محدود در آوار ۲۴ ۴
۲۰ بالابرهیدرولیکی ۷۲ ۱۲
۲۱ ایمنی و سلامت شغلی-حمل صحیح اجسام، ایمنی و بهداشت حرفه ای، تجهیزات حفاظت فردی ۶ ۱
۲۲ لوله، اتصالات و آبرسانی ۲۴ ۴
۲۳ هیدرولیک در آتش نشانی ۱۲ ۲
۲۴ کف و کفسازی ها ۱۸ ۳
۲۵ خاموش کننده های دستی ۶ ۱
۲۶ طناب و گره ۶ ۱
۲۷ پمپ های آتش نشانی ۱۸ ۳
۲۸ نرده بان دستی ۱۸ ۳
۲۹ حمل مصدوم ۶ ۱
۳۰ کمک های اولیه ۱۸ ۳
۳۱ اصول پیشگیری ۶ ۱
۳۲ آشنایی با سیستم های کشف، اعلام و اطفاء حریق ۱۲ ۲
۳۳ برق و خطرات آن ۶ ۱
۳۴ آسانسور ۱۲ ۲
۳۵ چاه و خطرات آن ۱۸ ۳
۳۶ عملیات های ترکیبی و سناریو محور ۳۶ ۶
۳۷ جستجو و نجات شهری ۳۰ ۵
۳۸ ضوابط و استاندارهای ایمنی ۱۸ ۳
۳۹ افسر ایمنی ۳۰ ۵
۴۰ ساختمان های بلند ۲۴ ۴
۴۱ ارزیابی لیسک عملیاتی ۱۲ ۲
۴۲ آمادگی جسمانی ۲۴ ۴
۴۳ آموزش شنا سطح ۱ (جلسه های ۲ساعته) ۲۴ ۴
۴۴ آموزش شنا و مقدمات نجات غریق سطح ۲ (جلسه های ۲ساعته) ۲۴ ۴
۴۵ آموزش توجیهی تخصصی (یک روزه) ۶ ۱
۴۶ آموزش مبانی پایه تخصصی (سه روزه) ۱۸ ۳
۴۷ آموزش مقدماتی تخصصی (۱۰روزه) ۶۰ ۱۰
۴۸ آموزش نیمه حرفه ای تخصصی (۴۵ روزه) ۲۷۰ ۴۵
۴۹ آموزش تخصصی آنلاین (با حداقل ۲۴ شرکت کننده) ۶ ۱
۵۰ رانندگی تدافعی و استراتژیک (در محل متقاضی دوره) ۱۲ ۲
۵۱ رانندگی تدافعی و استراتژیک (در مرکز آموزش تهران) ۱۲ ۲
۵۲ فرماندهی تیم ۳۰ ۵
۵۳ رییس ایستگاه آتش نشانی ۶۰ ۱۰